Rất chuẩn 9 đường truyền của ánh sáng trong không khí là hay nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Bài 1 : Phát biểu nào sau đây là đúng về “Định luật truyền thẳng ánh sáng”.

A. Trong một môi trường trong suốt và không đổi ánh sáng truyền đi theo đường gấp khúc

B. Trong một môi trường trong suốt và thay đổi ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C. Trong một môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

D. Trong một môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường gấp khúc

Bài 2 : Định luật truyền thẳng ánh sáng là:

A. Trong môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

B. Trong môi trường trong suốt, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

C. Trong môi trường đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

D. Ánh sáng luôn đi theo đường thẳng.

Bài 3 : Ánh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng:

A. Truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

B. Truyền từ môi trường đồng tính này sang môi trường đồng tính khác

C. Trong môi trường trong suốt

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

Bài 4 : Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Đường cong bất kì

B. Đường dích dắc

C. Đường thẳng

D. Cả A, B, C đều đúng.

Bài 5 : Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:

A. Chùm sáng

B. Hạt sáng

C. Bó sáng

D. Tia sáng

Bài 6 : Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng chùm sáng

B. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng hạt sáng

C. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng bó sáng

D. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng tia sáng

Bài 7 : Tìm từ thích hợp trong khung hoàn chỉnh câu sau:

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng ….. (1) ….. có ….. (2) ….. gọi là tia sáng

a. đường thẳng

b. đường bất kì

c. đường cong

d. véc tơ

e.mũi tên

f. hướng

A. (1)-a;(2)-f

B. (1)-b;(2)-d

C. (1)-c;(2)-e

D. (1)-e;(2)-f

Bài 8 : Câu 8: Hình vẽ nào biểu diễn một tia sáng trong các hình dưới đây?

Bài 9 : Có mấy loại chùm sáng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 10 : Các loại chùm sáng là:

A. Chùm sáng song song

B. Chùm sáng phân kì

C. Chùm sáng hội tụ

D. Tất cả các chùm sáng trên

Bài 11 : Chùm tia song song là chùm tia gồm:

A. Các tia sáng không giao nhau

B. Các tia sáng gặp nhau ở vô cực

C. Các tia sáng hội tụ

D. Các tia phân kì

Bài 12 : Chùm sáng song song gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau

B. Không giao nhau

C. Loe rộng ra

D. Bất kì

Bài 13 : Chùm tia hội tụ gồm:

A. Các tia sáng không giao nhau

B. Các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm

C. Các tia sáng loe rộng ra

D. Cả A và C

Bài 14 : Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau

B. Không giao nhau

C. Loe rộng ra

D. Bất kì

Bài 15 : Chùm sáng phân kì gồm:

A. Các tia sáng không giao nhau

B. Các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm

C. Các tia sáng loe rộng ra

D. Cả A và C

Bài 16 : Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau

B. Không giao nhau

C. Loe rộng ra

D. Bất kì

Bài 17 : Câu 17: Chọn phương án sai trong các câu sau:

A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng

D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

Bài 18 : Câu 18: Chọn phương án đúng trong các câu sau:

A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi trong đường gấp khúc

B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường cong

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng

D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

Bài 19 : Có 6 bạn A,B,C,D,E,G ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy cho biết các bạn nào sẽ thấy được nhau:

A. A và G

B. B và E

C. A và D

D. C và D

Bài 20 : Có bạn ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau:

A. A và G nhìn thấy nhau

B. B và E nhìn thấy nhau

C. A và D nhìn thấy nhau

D. C và D nhìn thấy nhau

Bài 21 : Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:

A. Chùm sáng song song

B. Chùm sáng hội tụ

C. Chùm sáng phân kì

D. Chùm sáng không song song, hội tụ cũng như phân kì

Bài 22 : Quan sát ánh sáng phát ra từ bóng đèn pin. Theo em ý kiến nào đúng?

A. Đèn phát ra các chùm sáng phân kì

B. Đèn phát ra chùm sáng hội tụ

C. Đèn phát ra chùm sáng song song

D. Đèn phát ra một chùm sáng chiếu tới mắt

Bài 23 : Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia hội tụ:

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Bài 24 : Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia song song:

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Bài 25 : Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia phân kì:

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Bài 26 : Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

A. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong

B. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn

C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong

D. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chặn lại

Bài 27 : Chọn câu trả lời đúng?

A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm trong đó các tia giao nhau tại một điểm

B. Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng không giao nhau

C. Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia song song

D. Chùm tia song song là chùm gồm các tia loe rộng ra

Bài 28 : Chọn câu trả lời sai?

A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm trong đó các tia loe rộng ra

B. Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng giao nhau

C. Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia phân kì

D. Chùm tia song song là chùm gồm các tia không giao nhau

Bài 29 : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

A. Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất

B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước

D. A và B

Bài 30 : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

A. Ánh sáng truyền từ con cá dưới bể tới mắt người ở trong không khí.

B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước

D. Ánh sáng truyền từ cốc thủy tinh ra không khí

Bài 31 : Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

B. Hiện tượng phản xạ ánh sáng

C. Định luật truyền thẳng của ánh sáng

D. Định luật khúc xạ ánh sáng

Bài 32 : Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

A. Khi tổ trưởng nhìn theo vai các bạn để dóng hàng

B. Người thợ xây dùng dây dọi để xây cho thẳng hàng

C. Người thợ xây dùng súng ngắm trước khi bắn

D. Người ta thường đưa thước thẳng ngang tầm mắt để kiểm tra trước khi mua thước.

Bài 33 : Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng.

B. Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đông tính.

C. Các nguồn sáng thông thường trong thực tế bao giờ cũng tạo ra chùm sáng phân kì.

D. Tất cả đáp án đều đúng.

Bài 34 : Chỉ ra câu phát biểu đúng?

A. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng.

B. Chùm sáng bao gồm vô số tia sáng.

C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng đơn lẻ.

D. Tất cả các đáp án trên đúng.

Top 9 đường truyền của ánh sáng trong không khí là tổng hợp bởi Tùng Chi Nguyễn

Đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chất là: 

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 4.93 (707 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chất là: A. đường thẳng hoặc đường cong. B. đường cong bất kì. C. đường thẳng. D. đường gấp khúc.

Lý thuyết sự truyền ánh sáng

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/15/2022
 • Đánh giá: 4.72 (491 vote)
 • Tóm tắt: Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là … Ánh sáng truyền trong không khí với vận tốc rất lớn, gần bằng 300000 km/s.

Top 15 đường Truyền Của ánh Sáng Trong Không Khí Là hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 4.56 (365 vote)
 • Tóm tắt: 27 thg 12, 2021 · Đường truyền của ánh sáng trong không khí là: A.Đường ngoằn ngoèo. B.Đường gấp khúc C.Đường cong D.Đường thẳng. Xem chi …

Ánh sáng truyền theo đường nào – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 4.13 (561 vote)
 • Tóm tắt: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng. Ánh sáng truyền theo đường nào. Xem thêm các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí lớp 7 hay và chi tiết khác:.

Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 11/26/2022
 • Đánh giá: 3.92 (595 vote)
 • Tóm tắt: Đường truyền ánh sáng trong không khí là đường thẳng. 0 bình luận. Đăng nhập để hỏi chi tiết.

Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường nào đường

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 3.77 (514 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải: Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Giải chi tiết …

Đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chấ

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 3.58 (509 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 7 Vật lý Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết HK1 môn Vật lý 7 năm 2019. Đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chấ.

Sự truyền ánh sáng, Định luật truyền thẳng ánh sáng – Vật lý 7 bài 2

 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.23 (405 vote)
 • Tóm tắt: Vậy ánh sáng được truyền đi như thế nào? biểu diễn đường truyền của … Kết luận: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: * Câu C5 trang 7 sgk vật Lý 7: Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì …

Ánh sáng truyền đi trong không khí với vận tốc bao nhiêu?

 • Tác giả: lillemetropole2017.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 3.02 (421 vote)
 • Tóm tắt: Hãy cùng đi tìm hiểu đáp án câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé. Vận tốc ánh sáng là gì? Vận tốc là đại lượng thể hiện quãng đường di chuyển được của một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo công thức, ánh sáng truyền trong không khí khác với môi trường chân không nên sẽ tính theo công thức sau: v= c/n. Như vậy, dù không biết vận tốc ánh sáng truyền đi trong khí bao nhiêu nhưng thường sẽ nhỏ hơn giá trị của c – vận tốc ánh sáng …