Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đang train thử một model, tôi có dùng câu lệnh nvidia-smi -l để check xem gpu máy mình có đang hoạt động hay không và chợt nhận ra có gì đó sai sai. GPU máy tôi đang không hoạt động hiệu quả.

Ví dụ minh họa: Như bạn thấy ở trên, GPU Memory Usage gần full 11gb nhưng Volatile GPU-Util lại chỉ có 0%.

Vậy tại sao lại xảy ra vấn đề này và cách giải quyết như thế nào. To be …

I. Nguyên nhân

Nếu bạn thấy GPU Util nhỏ hơn 80% thì đây là dấu hiệu của việc load data đang có vấn đề (input pipeline bottleneck). Nói chung là GPU phải ngồi đợi CPU load xong dữ liệu, mà việc đợi như thế này ngốn khá nhiều thời gian.

II. Cách giải quyết

Điều mà bạn muốn bây giờ là CPU cứ việc chuẩn bị dữ liệu trong khi đó GPU cứ việc train. Nói chung là tiến trình song song, ở đây gọi là (prefetching): Nhưng mà, mà, mà, lỡ tiến trình chuẩn bị batch lâu hơn tiến trình train model thì chẳng phải GPU mãi chết đứng, cứ phải đợi thằng CPU xử lý xong batch sau như hòn vọng phu sao

Thực ra nếu vọc lại quá trình xử lý dữ liệu mà ta đang làm là xử lý tuần tự, tức là batch này xong thì mới đến batch sau. Vậy ta có thể tăng tốc việc chuẩn bị batch bằng cách chạy song song các tiến trình tiền xử lý: Tương tự ta còn có thể chạy song song I/O (input/output): Dài dòng đủ rồi, vào việc chính nào, như tiêu đề để tránh khỏi bị bottleneck ở đầu vào nên tôi dùng Tensorflow Dataset API để xử lý dữ liệu.

The tf.data API enables you to build complex input pipelines from simple, reusable pieces. For example, the pipeline for an image model might aggregate data from files in a distributed file system, apply random perturbations to each image, and merge randomly selected images into a batch for training. The pipeline for a text model might involve extracting symbols from raw text data, converting them to embedding identifiers with a lookup table, and batching together sequences of different lengths. The tf.data API makes it possible to handle large amounts of data, read from different data formats, and perform complex transformations. 

Trên đây là lời giới thiệu của TensorFlow khi bạn bắt đầu tìm hiểu cách tạo 1 TensorFlow input pipeline. Tóm gọn lại là cái API này hỗ trợ cho dữ liệu ảnh và dữ liệu text, có thể xử lý dữ liệu lớn, đọc được nhiều format khác nhau, bla…bla…

tf.dataAPI giới thiệu 1 abtract class Dataset tf.data.Dataset chứa một hoặc nhiều công cụ hỗ trợ xử lý dữ liệu. Ví dụ: trong 1 image pipeline, 1 điểm dữ liệu chứa 1 cặp tensors: image và label.

Có 2 cách khác nhau để tạo 1 tập dữ liệu:

 • build từ source như raw data lưu ở trong ổ cứng (images) hay raw data trong 1 hoặc nhiều file (text)
 • build từ 1 hoặc nhiều tf.data.Dataset objects.

Vì mình đang tham khảo cách tạo 1 input pipeline trên TensorFlowDoc nên mạn phép viết bài có cấu trúc giống hoặc gần giống (vì có thể ngắn hơn)

Basic mechanics

Giả sử ta có 1 bộ dữ liệu là 1 tập ảnh chẳng hạn, tôi đang code trên ubuntu nên nhờ lib os mà extract ra 1 list đường dẫn ảnh

all_image_paths 
'../input/train_images/1.jpg', '../input/train_images/2.jpg', '../input/train_images/3.jpg', '../input/train_images/4.jpg', '../input/train_images/5.jpg', 

Khi có 1 list đường dẫn ảnh, tôi dùng hàm from_tensor_slices() để tạo 1 Dataset objects

Example 1

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(all_image_paths) print(dataset) 

Example 2

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1]) print(dataset) 

Ngoài hàm from_tensor_slices(), ta còn có thể sử dụng hàm from_tensors(). Điểm khác nhau của 2 hàm này là from_tensors() trả về dataset chứa duy nhất 1 phần tử, ngược lại from_tensor_slices() trả về dataset chứa nhiều phần tử.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensors([1, 2, 3]) print(dataset) 

Nếu dữ liệu của bạn có format TFRecord, bạn có thể dùng tf.data.TFRecorDataset()

Sau khi đã có cho mình 1 Dataset object, bạn có thể tùy chỉnh, biến đổi, tạo thành 1 bộ dữ liệu mới nhờ các phương thức của Dataset object như Dataset.map(), Dataset.batch(), … Nếu bạn muốn check dữ liệu có thể wrap dataset với hàm iter() bởi Dataset object là 1 Python iterable

print(elem.numpy() for elem in dataset) print(next(iter(dataset)).numpy()) 

Dataset structure

Phần này mình nói qua thôi, bởi không quan trọng cho lắm (aka với mình), bạn dùng hàm Dataset.element_spec có thể quan sát type của mỗi phần tử trong 1 dataset

dataset1 = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(tf.random.uniform([4, 10])) # dữ liệu có shape [4, 10] == 4 phần tử có shape (10,) print(dataset1.element_spec) TensorSpec(shape=(10,), dtype=tf.float32, name=None) # 1 điểm dữ liệu 

Có các dạng cấu trúc dữ liệu sau: tf.TypeSpec, tf.Tensor, tf.sparse.SparseTensor, tf.RaggedTensor, tf.TensorArray, tf.data.Dataset.

Reading input data

Như tiêu đề, dùng tf.data.Dataset để transform các dạng dữ liệu.

 • Với numpy arrays: nếu bạn có thể load tất cả dữ liệu đầu vào mà không bị lỗi là thiếu memory thì xin chúc mừng, bạn chỉ cần đơn giản convert thành dạng tf.Tensor object là xong. VD:
train_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_examples, train_labels)) test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_examples, test_labels)) 
 • Với python generator: không khuyến khích dùng do khó scale. Đầu vào 1 hàm generator (not iterator), cho phép tái sử dụng generator nhìu lần . VD:

Đây là 1 hàm generator

def count(stop): i = 0 while i<stop: yield i i += 1 print(count(5)) 

Đây là ví dụ về việc muốn tái sử dụng lại generator thì phải duplicate generator

y = FunctionWithYield() y, y_backup = tee(y) for x in y: print(x) for x in y_backup: print(x) 

Nhưng chúng ta đang sử dụng tf dataset api. Ở đây chúng ta có hàm Dataset.from_generator() chuyên nhận generator

@staticmethod from_generator( generator, output_types, output_shapes=None, args=None ) # args: param truyền vào generator nếu có, nói chung là cái stop ở hàm count() trên kia # output_types: cần vì tf.data build tf.Graph và các cạnh của graph đòi hỏi tf.dtype # output_shapes: không cần nhưng khuyến khích thêm bởi nhiều operation của tensorflow không hỗ trợ unknown rank (rank là bậc của tensor như scalar, vector, matrix) 
ds_counter = tf.data.Dataset.from_generator(count, args=[25], output_types=tf.int32, output_shapes = (), ) print(ds_counter) 

1 VD nữa về keras ImageDataGenerator trong tensorflow guide

Down về bộ dữ liệu hoa

flowers = tf.keras.utils.get_file('flower_photos','https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz',untar=True) Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz 228818944/228813984 [==============================] - 113s 0us/step 

Tạo 1 generator từ bộ dữ liệu trên

img_gen = tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(rescale=1./255, rotation_range=20) 

Convert về tf dataset

ds = tf.data.Dataset.from_generator(img_gen.flow_from_directory, args=[flowers], output_types=(tf.float32, tf.float32), output_shapes=([32,256,256,3], [32,5])) print(ds) # or without output_shapes ds = tf.data.Dataset.from_generator(img_gen.flow_from_directory, args=[flowers], output_types=(tf.float32, tf.float32)) print(ds) <FlatMapDataset shapes: (, ), types: (tf.float32, tf.float32)> 
 • Với TFRecord data:

Đầu tiên ta cần hiểu 1 chút tfrecord data format: là 1 format đơn giản chứa các bản ghi là những chuỗi binary, nói đơn giản nhưng lúc convert data sang tfrecord format cũng khá mệt . Ok chỉ cần biết thế thôi, class mà chúng ta sử dụng là tf.data.TFRecordDataset

tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type=None, buffer_size=None, num_parallel_reads=None) # filenames: 1 tensor tên file ([filename]) hoặc tf.data.Dataset chứa nhiều tên file # compression_type: định dạng file # buffer_size: số bytes thông qua read buffer # num_parallel_reads: số files đọc song song 

Mình lấy VD của tensorflow guide đi. First, download bộ dữ liệu French Street Name Signs

fsns_test_file = tf.keras.utils.get_file("fsns.tfrec", "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/fsns-20160927/testdata/fsns-00000-of-00001") Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/fsns-20160927/testdata/fsns-00000-of-00001 7905280/7904079 [==============================] - 4s 1us/step 

Convert TFRecord to TFRecordDataset

dataset = tf.data.TFRecordDataset(filenames = [fsns_test_file]) print(dataset) 

Để kiểm tra dữ liệu chúng ta dùng serialized tf.train.Example (cái này thường đi cùng với TFRecord để dễ decode numpy)

raw_example = next(iter(dataset)) parsed = tf.train.Example.FromString(raw_example.numpy()) print(parsed.features.feature['image/text']) bytes_list{value: "Rue Perreyon"} 
 • Với dữ liệu là text: tf.data.TextLineDataset sẽ giúp bạn trích xuất từng dòng trong 1 hoặc nhiều file text.
tf.data.TextLineDataset(filenames, compression_type=None, buffer_size=None, num_parallel_reads=None) 

VD: tôi có 1 file.txt

I use Tensorflow You use PyTorch Both are great 

Đọc file này = API

dataset = tf.data.TextLineDataset("file.txt") print(dataset) print(next(iter(data))) 

Để shuffle các line nếu đọc từ nhiều file khác nhau, ta có thể dùng Dataset.interleave

files_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(file_paths) # file_paths: 1 líst các file lines_ds = files_ds.interleave(tf.data.TextLineDataset, cycle_length=3) print(lines_ds) 

Nếu bạn gặp phải header hay comment khi đọc trong file thì có thể sử dụng Dataset.skip() hoặc Dataset.filter(). Ví dụ cụ thể bạn có thể tham khảo trên guide của tensorflow (bởi nó dài)

 • Với dữ liệu CSV: nếu không sợ tràn ram thì bạn có thể dùng Dataset.from_tensor_slices, do ví dụ cũng dài nên bạn thông cảm tham khảo trong guide của tensorflow.

tf.data cung cấp nhiều phương thức trích xuất bản ghi từ 1 hoặc nhiều file CSV có định dạng chuẩn RFC 4180.

experimental.make_csv_dataset đọc file csv, hỗ trợ đọc theo cột, shuffle, batch dữ liệu, v.v…

Tương tự, experimental.CsvDataset cũng là class đọc file csv, nhưng không hỗ trợ đọc theo cột.

 • Với 1 sets files: nghĩa là mỗi file là 1 điểm dữ liệu, thường thì ta dùng thư viện glob để đọc file recursive. Trong API, có thể dùng Dataset.list_files, cụ thể tôi dùng bộ dữ liệu hoa ở trên

Ở đây ví dụ đầu tôi thử dùng glob

import pathlib flowers_root = pathlib.Path(flowers_root) print([item.name for item in flowers_root.glob("*")]) 
sunflowers daisy LICENSE.txt roses tulips dandelion 

Với kết quả tương tự cũng thu được khi dùng Dataset.list_files

import pathlib flowers_root = pathlib.Path(flowers_root) list_ds = tf.data.Dataset.list_files(str(flowers_root/'*')) print([f.numpy() for f in list_ds.take(5)]) 
b'/home/username/.keras/datasets/flower_photos/roses' b'/home/username/.keras/datasets/flower_photos/tulips' b'/home/username/.keras/datasets/flower_photos/sunflowers' b'/home/username/.keras/datasets/flower_photos/LICENSE.txt' b'/home/username/.keras/datasets/flower_photos/daisy' 

Batching dataset elements

Tiếp, khi bạn có một đống dữ liệu, bạn không thể nào cho tất cả vào model để train được mà cần phải chia ra thành từng batch một, ở đây tôi dùng Dataset.batch để chia ra data. Ví dụ

inc_dataset = tf.data.Dataset.range(100) dec_dataset = tf.data.Dataset.range(0, -100, -1) dataset = tf.data.Dataset.zip((inc_dataset, dec_dataset)) batched_dataset = dataset.batch(4) # mỗi batch bao gồm 4 điểm dữ liệu # Lấy 4 batch for batch in batched_dataset.take(4): print([arr.numpy() for arr in batch]) 
[array([0, 1, 2, 3]), array([ 0, -1, -2, -3])] [array([4, 5, 6, 7]), array([-4, -5, -6, -7])] [array([ 8, 9, 10, 11]), array([ -8, -9, -10, -11])] [array([12, 13, 14, 15]), array([-12, -13, -14, -15])] 

Do nhiều khi dữ liệu không chia đều được, nên batch_dataset trả về để batch_size unknown

print(batched_dataset) 
batched_dataset = dataset.batch(7, drop_remainder=True) print(batched_dataset) 

Từ từ, nếu các tensors đều có cùng size thì cách chia trên sẽ chả có vấn đề gì, nhưng thường thì dữ liệu trong nhiều bài toán khá là đa dạng, có chiều dài khác nhau. Thế nên API cung cấp cho chúng ta Dataset.padded_batch sẽ biến các tensors có độ dài khác nhau trong 1 batch thành có độ dài bằng nhau.

A = tf.data.Dataset.range(1, 5, output_type=tf.int32).map(lambda x: tf.fill([x], x)) for element in A.as_numpy_iterator(): print(element) B = A.padded_batch(4) # default value là 0 for element in B.as_numpy_iterator(): print(element) 
[1] [2 2] [3 3 3] [4 4 4 4] [[1 0 0 0] [2 2 0 0] [3 3 3 0] [4 4 4 4]] 

Training workflows

tf.data cung cấp 2 cách để train batch qua nhiều epoch.

 • Cách 1: Dùng Dataset.repeat().
data_batches = data.batch(128).repeat(3) 
 • Cách 2: Custom hàm train
epochs = 3 dataset = data.batch(128) for epoch in range(epochs): for batch in dataset: print(batch.shape) print("End of epoch: ", epoch) 

Việc custom sẽ có lợi hơn, bạn biết đấy vì có nhiều model không chỉ cho chạy epoch là xong chuyện

Trước khi tạo batch, ta cần shuffle dữ liệu bằng Dataset.shuffle

Preprocessing data

Sau khi đã biến đổi dữ liệu thành Dataset, có một hôm bạn muốn thêm thắt, sửa lại dữ liệu 1 chút, bạn không thể nào load lại đống dữ liệu rồi lại chuyển về tensorflow dataset nhỉ. Đừng lo, Tensorflow Dataset API có cung cấp hàm Dataset.map(f). Hàm này hoạt động ra sao ??

Chắc bạn cũng biết hàm map của python, đầu vào là 1 function và 1 list, mỗi phần tử của list sẽ trở thành param truyền vào function kia và trả về kết quả. Thì hàm Dataset.map(f) cũng có tác dụng tương tự với hàm map của python, hàm f sẽ nhận param là 1 tf.Tensor và trả về 1 tf.Tensor mới

VD:

import tensorflow as tf dataset = tf.data.Dataset.range(3) print([i.numpy() for i in dataset]) [0, 1, 2] dataset = dataset.map(lambda x: x + 2) print([i.numpy() for i in dataset]) [2, 3, 4] 

Decoding image data and resizing it

VD:

Mình sẽ dùng bộ dữ liệu hoa làm ví dụ test cho bạn

list_ds = tf.data.Dataset.list_files(str(flowers_root/'*/*')) 

Mình lấy luôn ví dụ trên tensorflow guide, đỡ phải nghĩ . Tạo hàm xử lý ảnh với param là đường dẫn ảnh

def parse_image(filename): parts = tf.strings.split(filename, os.sep) label = parts[-2] # đọc file, image là một tensor có type string binary image = tf.io.read_file(filename) # decode từ tensor về ảnh (cũng là tensor nhưng có shape là w, h, 3) image = tf.image.decode_jpeg(image) # convert dtype từ uint8 -> float32 image = tf.image.convert_image_dtype(image, tf.float32) # resize ảnh image = tf.image.resize(image, [128, 128]) return image, label 

Test thử với 1 ảnh trong bộ dữ liệu

file_path = next(iter(list_ds)) image, label = parse_image(file_path) def show(image, label): plt.figure() plt.imshow(image) plt.title(label.numpy().decode('utf-8')) plt.axis('off') show(image, label) 

Áp dụng hàm parse_image cho tất cả phần tử trong bộ dữ liệu

images_ds = list_ds.map(parse_image) for image, label in images_ds.take(2): show(image, label) 

Applying arbitrary Python logic

Sử dụng TensorFlow có thể tăng hiệu suất xử lý ảnh nhưng việc gọi thư viện Python bên ngoài vào để hỗ trợ xử lý ảnh vẫn phải có bởi có 1 số thư viện hỗ trợ tốt hơn tensorflow nên bên tensorflow cũng cung cấp hàm tf.py_function.

Dưới đây là ví dụ chỉ áp dụng thư viện spicy để xử lý ảnh

import scipy.ndimage as ndimage def random_rotate_image(image): image = ndimage.rotate(image, np.random.uniform(-30, 30), reshape=False) return image 
image, label = next(iter(images_ds)) image = random_rotate_image(image) show(image, label) 

Wrap hàm random_rotate_image với hàm tf.py_function

def tf_random_rotate_image(image, label): im_shape = image.shape [image,] = tf.py_function(random_rotate_image, [image], [tf.float32]) image.set_shape(im_shape) return image, label 

Time series windowing

Dữ liệu time series có dạng:

[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] 

Như tiêu đề, đây là 1 trick để xử lý dạng dữ liệu time series, thay đổi vị trí, hay chuyển dịch sang trái-phải để thêm hoặc xóa dữ liệu. Ở đây tôi chỉ giới thiệu phương thức dùng batch để tách chuỗi như mong muốn, còn phương thức dùng window các bạn tham khảo thêm tensorflow guide.

# gen dữ liệu mẫu từ 0 đến 100 range_ds = tf.data.Dataset.range(100) # tạo batch chứa 10 điểm dữ liệu batches = range_ds.batch(10, drop_remainder=True) for batch in batches.take(5): print(batch.numpy()) 
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19] [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29] 

Biến đổi dữ liệu, shift 1 phần tử liên kết với phần tử trước hoặc sau

def dense_1_step(batch): return batch[:-1], batch[1:] predict_dense_1_step = batches.map(dense_1_step) for features, label in predict_dense_1_step.take(3): print(features.numpy(), " => ", label.numpy()) 
[0 1 2 3 4 5 6 7 8] => [1 2 3 4 5 6 7 8 9] [10 11 12 13 14 15 16 17 18] => [11 12 13 14 15 16 17 18 19] [20 21 22 23 24 25 26 27 28] => [21 22 23 24 25 26 27 28 29] 

Dựa trên trick này ta còn có thể dự đoán các điểm dữ liệu sau do dữ liệu time series có tính tuần tự, tăng lên và không giảm đi.

batches = range_ds.batch(15, drop_remainder=True) def label_next_5_steps(batch): return (batch[:-5], batch[-5:]) predict_5_steps = batches.map(label_next_5_steps) for features, label in predict_5_steps.take(3): print(features.numpy(), " => ", label.numpy()) 
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] => [10 11 12 13 14] [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24] => [25 26 27 28 29] [30 31 32 33 34 35 36 37 38 39] => [40 41 42 43 44] 

Resampling

Khi làm việc với bộ dữ liệu không cân bằng, giả dụ 1 bộ dữ liệu có 2 class A và B, bên A có 100 features trong khi bên B chỉ có 30. Chính vì vậy bạn cần resample bộ dữ liệu. tf.data cung cấp 2 cách để thực hiện.

 • Datasets sampling

Sử dụng tf.data.experimental.sample_from_datasets

tf.data.experimental.sample_from_datasets(datasets, weights=None, seed=None) # datasets: bộ dữ liệu # weights: độ quan trọng của feature ảnh hưởng tới xác suất được lấy mẫu # seed: nói chung liên quan đến cơ chế random (tôi không tìm hiểu sâu :() 
 • Rejection resampling

Hàm tf.data.experimental.sample_from_datasets có 1 vấn đề là nó cần tf.data.Dataset riêng của mỗi lớp, giả sử có 10 lớp thì muốn tăng dữ liệu thì hàm sample_from_datasets cần 10 bộ dữ liệu từ 10 lớp kể trên. Hàm Dataset.filter giải quyết vấn đề này nhưng kết quả sẽ bị lặp lại 2 lần.

Hàm data.experimental.rejection_resample nhận 1 dataset và tái cân bằng nó, trong khi chỉ load đúng 1 lần. Nói chung như tên, hàm này loại bỏ 1 vài yếu tố để tái cân bằng bộ dữ liệu, trái ngược với cách trên.

tf.data.experimental.rejection_resample(class_func, target_dist, initial_dist=None, seed=None) def class_func(features, label): return label 

Thực sự do mỏi tay quá nên tôi xin kết thúc ở đây, bài viết chưa được hoàn thiện, còn thiếu nhiều tình huống khác trong xử lý dữ liệu, nhưng cũng đem lại 1 cái nhìn cơ bản về API Dataset của Tensorflow. Chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm các link dưới đây (do mình cũng tham khảo từ đó ra)

 • https://www.tensorflow.org/guide/data
 • https://cs230.stanford.edu/blog/datapipeline/#an-overview-of-tfdata
 • https://stackoverflow.com/questions/47298447/how-to-fix-low-volatile-gpu-util-with-tensorflow-gpu-and-keras
Chào quý độc giả, Em là Tùng Chi, đây là một website chuyên nghiên cứu & biên tập các nội dung chủ đề nấu ăn Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dựa vào kiến thức chuyên môn cũng như khả năng thu thập thông tin từ những nguồn uy tín nhất để cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất mà bạn đọc đang quan tâm.Hy vọng những nội dung Chi cập nhật lên website sẽ giúp được bạn nhiều nhé. Em chúc bạn đọc thật khỏe mạnh, hạnh phúc với gia đình nhỏ tuyệt vời.

Related Posts

Top 10 phim của Park Shin Hye không thể bỏ qua nếu bạn mê phim Hàn

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lối diễn xuất tự nhiên, Park Shin Hye còn rất thông minh trong việc lựa chọn các dự án…

Top 10 phim hay nhất của Lee Min Ho mà bạn không nên bỏ lỡ

Lee Min Ho là nam diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng không chỉ của Hàn Quốc mà còn của cả châu Á. Cùng tìm hiểu những…

Những bộ phim của Park Shin Hye chiếm trọn cảm tình của khán giả

Những bộ phim của Park Shin Hye sẽ khiến bạn thêm yêu quý nữ diễn viên xinh đẹp này. Ảnh: Instagram park.shinhye Park Shin Hye là một…

Câu chuyện có thật phía sau ‘Catch Me If You Can’: nhân vật Frank Abagnale trên phim đã bị thay đổi như thế nào?

Phim Catch Me If You Can của đạo diễn Steven Spielberg đã giới thiệu đến khán giả nhân vật Frank Abagnale – một trong những kẻ lừa đảo khét…

Review ý nghĩa phim AVENGERS Endgame: tất cả là lừa dối, là cái bẫy

(1) AVENGERS: Endgame (2019) được xem là sự kết thúc cho những thứ cũ và mở ra một giai đoạn mới cho các siêu anh hùng, điều…

[Review] Hai Phượng – Quá mức hấp dẫn

Hai Phượng – siêu phẩm điện ảnh của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn Lê Văn Kiệt đã chính thức có sneakshow từ ngày…